مارس 23, 2018
جراحی شکم بعد از زایمان

جراحی شکم

جراحی شکم یکی از شایع ترین شکایات مراجعین در جراحی زیبایی شکم مشکلات مربوط به ناحیه شکم و پهلو ها است و روش آب کردن شکم […]
مارس 14, 2018
دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی

جراح عمومی و جراحی های مربوط

جراحی عمومی یک نظم است که نیاز به دانش و مسئولیت در مدیریت عمل جراحی دارد. یک جراح عمومی طیف وسیعی از بیماران را پذیرش می کند. از جمله بیمارانی که ممکن است نیاز به درمان غیر جراحی, انتخابی و یا جراحی اضطراری داشته باشند.  وسعت و عمق این دانش ممکن است بر اساس رده بیماری متفاوت باشد.
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB