فیستول مقعد

آوریل 9, 2018
فیستول مقعد

درمان فیستول با لیزر

درمان فیستول با لیزر یک فیستول مقعدی anal fistula کانال کوچکی است که بین انتهای روده و پوست اطراف مقعد ایجاد می شود. فیستول مقعد معمولا […]
فوریه 4, 2017
فیستول مقعد

فیستول مقعد

فیستول مقعد شامل دهانه ای در اطراف مقعد می باشد که گهگاه از آن چرک خارج می شود. در سراسر روده بزرگ و به ویژه در […]
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB