فیستول مقعد

آوریل 9, 2018
فیستول مقعد

درمان فیستول با لیزر

درمان فیستول با لیزر یک فیستول مقعدی anal fistula کانال کوچکی است که بین انتهای روده و پوست اطراف مقعد ایجاد می شود. فیستول مقعد معمولا […]
فوریه 4, 2017
فیستول مقعد

فیستول مقعد

فیستول مقعد فیستول مقعد شامل دهانه ای در اطراف مقعد می باشد که گهگاه از آن چرک خارج می شود. در سراسر روده بزرگ و به […]
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB