درمان فیستول مقعد

فوریه 4, 2017
فیستول مقعد

فیستول مقعد

فیستول مقعد فیستول مقعد شامل دهانه ای در اطراف مقعد می باشد که گهگاه از آن چرک خارج می شود. در سراسر روده بزرگ و به […]
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB
Hosted on OpenBSD 6.0 (amd64), NginX(chrooted), MariaDB