تشخیص هموروئید یا بواسیر

برای‌ تشخیص‌ قطعی‌ هموروئید ممکن‌ است‌ یکی‌ از روش‌های‌ زیر انجام‌ شوند:
بیماری هایی که ممکن است با هموروئید اشتباه شوند، تشخیص افتراقی هموروئید