علت بروز هموروئید

حتی یکی از عوامل زیر می تواند منجر به بروز هموروئید خفیف تا شدید شود. با بررسی هر یک از عوامل زیر سعی کنید علت بروز را رفع کنید تا به درمان پاسخ سریع دهید