شقاق مقعد یا فیشر

شقاق مقعد به انگلیسی آنال فیشر (Anal Fissure ) می شود. شقاق یک نوع بیماری ترک خوردگی و چاک خوردگی … ادامه خواندن شقاق مقعد یا فیشر