احساس توده در مقعد

تمام دلایل احساس توده در مقعد

مقعد یا آنوس قسمت پایانی دستگاه گوارش می باشد. مقعد یک حفره است که وظیفه ی آن دفع مواد زائد غذایی یا مواد زائد داخل بدن می باشد. دلایل ...

Continue reading

دلایل ابتلا به سرطان کولورکتال

دلایل ابتلا به سرطان کولورکتال

ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮﻟﻮرﮐﺘﺎل ﺳﻮﻣﯿﻦ سرطان ﺑﺪخیم ﺷﺎﯾﻊ در ﺟﻬﺎن به شمار می رود. اﻣﺮوزه پژوهشگران، طی آزمایشات و تحقیقات بسیار، دلایل زیادی از ارتباط این...

Continue reading