کیست مویی ممکن است در هر نقطه ای که مو رویش دارد و در معرض فشار و کشش است بروز کند. موی برگشتی یا سینوس پیلونیدال در انتهای کمر شایع ترین آن است.