غده ها و توده های بدن ممکن است بر اثر التهاب و عفونی شدن غدد لنفاوی یا بروز لیپوم یا همان غده چربی بروز کنند. همچنین کیست مویی نیز از علل شایع آن است.