فیستول ها کانال های عفونی هستند که به صورت کانال به یکدیگر راه دارند. معمولا دردناک می باشند و بدون جراحی یا لیزر درمان نمی شوند.