اطلاعات عمومی پزشکی درباره بیماری های گوارشی و عفونی و ویروسی. همچنین اطلاعاتی درباره بیماری های مقعدی مثل هموروئید و شقاق می باشد.